گزارش تیم قاجر

طی تماس تلفنی با پدرام نعمتی بعد از صعود قله لنین، امروز تیم قاجر عازم قله ۷۰۱۰ متری خانتانگری می شوند. خانتانگری یکی از فنی ترین قلل۷۰۰۰ متری می باشد.
آرزوی موفقیت برای پدرام نعمتی داریم.

بیشتر بخوانید