گزارش تیم قاجر از ارتفاعات لنین

طی تماس با تیم، پدرام نعمتی به دلیل نامساعد بودن هوا به بیس کمپ لنین برگشته است.
هوای نامساعد تا هفته آینده ادامه دارد…
هفته آینده دوباره تلاش برای صعود قله شروع می شود.

بیشتر بخوانید