اعضای تیم قاجر در کمپ ۲ لنین

طی پیام ارسالی تیم قاجر، دیروز مراحل هم هوایی شروع و پدرام ساعت ۳ امروز به وقت محلی در کمپ ۲ لنین به ارتفاع ۵۳۰۰ متر مستقر شده است.

بیشتر بخوانید