گزارش تیم قاجر از ارتفاعات لنین

طی پیام‌ارسالی از لنین، پدرام نعمتی در کمپ سه مستقر است و فردا  تلاش بسمت قله را آغاز می کند.
آرروی موفقیت برای ایشان داریم.

بیشتر بخوانید