صعود به قله ابراهیم عطار

مورخه ۳۱ اردیبهشت ۴ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر به قله ابراهیم عطار در جنوب قروه صعود نمودند.

بیشتر بخوانید