تمرین سنگنوردی در خورزنه

مورخه ۱۷ اردیبهشت ۴ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول در خورزنه(همدان) تمرین سنگنوردی کردند.

 
تاریخ اجرای برنامه: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵شرکت کنندگان آقا: ادیب خالدیان، سینا ابراهیمی، کامران محمدی، محمد سعید

بیشتر بخوانید