تمرین سنگنوردی در دیواره زرده سنگر

مورخه ۲۴ اردیبهشت ۹ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر در دیواره زرده سنگر تمرین سنگنوردی نمودند.
دیواره زرده سنگر در روستای سنگین آباد از توابع قروه واقع شده و تا کنون ۹ مسیر سنگنوردان گروه قاجر بر روی آن گشودند.


بیشتر بخوانید

بازدید از آبشارهای سنگین آباد

مورخه ۲۴ اردیبهشت ۲۴ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول در گلگشتب از آبشار های سنگین آباد در جنوب قروه بازدید نمودند.

آبشار اول

آبشار دوم
تاریخ اجرای برنامه: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
بیشتر بخوانید