چون درختی در زمستان

دریاچه سراب قروه
چون درختی در صمیم سرد و بی ابر زمستانی
هر چه برگم بود و بارم بود، هر چه از فر بلوغ گرم تابستان و میراث بهارم بود، هر چه یاد و یادگارم بود، ریخته ست.دیگر اکنون هیچ مرغ پیر یا

بیشتر بخوانید