سفید پوش شدن ارتفاعات قروه

طی بارش سه روز گذشته و کاهش دما، ارتفاعات قروه سفید پوش شدند. 

ارتفاعات پریشان( قروه)
ارتفاعات بدر (قروه)

بیشتر بخوانید