راهکارهای موثر ذهنی در سنگنوردی

مغز مهم ترین ماهیچه در سنگنوردی است … ولفگان گولیچ
راهکار شماره ۱: تصور ذهنی که از خود دارید را از عملکرد واقعیتان در کوهنوردی جدا کنید اگر شما خودتان را یک موجود قدرتمند و بی نقص تصور کنید این نگرش به این نتیجه

بیشتر بخوانید