سنگنوردی در دیواره زرده سنگر

روز جمعه ۴ شهریور ۱۵ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر قروه بر روی دیواره زرده سنگر سنگنوردی نمودند و گشایش یک مسیر جدید را تکمیل نمودند.گزارش برنامه را در ادامه مطلب بخوانید….. 
زرده سنگر

بیشتر بخوانید