سنگنوردی در ترغه

رحمان مرادیانی و محمد ظاهری از سنگنوردان هیئت و گروه قاجر قروه، دو مسیر جدید بر دیواره ترغه (بوکان) گشایش نمودند. گزارش برنامه را در ادامه مطلب بخوانید…
دیواره ترغه

  

بیشتر بخوانید