کشف شبکه ای طولانی از غارها و تونل های دوران نوسنگی – از اسکاتلند تا ترکیه

محققان در نهایت شگفتی، موفق به کشف شبکه ای از تونل های زیرزمینی از عصر حجر شده اند که از اسکاتلند تا ترکیه در هم بافته شده است !
به گزارش مهر، کاوشگران در اعماق صدها بقایای به جا مانده از خانه های دوران نوسنگی

بیشتر بخوانید