صعود به قله کولاوا

مورخه ۴ خرداد ۱۰ تن از اعضای باشگاه قاجر به قله کولاوا در جنوب قروه صعود نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۴ خرداد ۱۳۹۷شرکت کنندگان آقا: مهدی عباسی، مهدی لقایی، محمود فلاح، مشتاق لقاییشرکت کنندگان خانم: فاطمه میرانی، مهناز

بیشتر بخوانید