صعود به ارتفاعات شیدا

مورخه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۹ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه شش ماهه اول به ارتفاعات شیدا صعود نمودند.

بانوان باشگاه
تاریخ اجرای برنامه: ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷شرکت کنندگان آقا: طیب صالجی، شهرام نعمتی، فرهاد میهمی، مهدی لقایی،

بیشتر بخوانید