صعود مشترک اعضای گروه فرهنگ بیجار و باشگاه قاجر به قله بدر

مورخه ۲۸ اردیبهشت ۴ تن از  کوهنوردان گروه فرهنگ بیجار به همراه ۴ تن از اعضای باشگاه قاجر قروه به قله بدر در جنوب قروه صعود نمودند.

بیشتر بخوانید
صعود به قلل وزیر و بدر

مورخه ۲۸ اردیبهشت ماه ۳ تن از اعضای قاجر به قله وزیر و بدر در جنوب قروه صعود نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷شرکت کنندگان آقا: محمد میرانی، اسماعیل عباسی، علیرضا میرانی

بیشتر بخوانید