تمرین یخنوردی در آبشار سنگین آباد

مورخه ۶ بهمن ماه ۵ تن از اعضای باشگاه قاجر در دیواره یخی آبشار سنگین آباد تمرین یخنوردی نمودند.

 
تاریخ اجرای برنامه: ۶ بهمن ماه ۱۳۹۶شرکت کنندگان آقا: رحمان مرادیانی،علی رضامیرانی.مهدی عباسی.شاهین نادری. سهند نوردی

بیشتر بخوانید