تمرین یخنوردی و تعمیر لوله های آب در آبشار سنگین آباد

مورخه ۹بهمن  3 تن از اعضای باشگاه قاجر لوله های آب در آبشار سنگین آباد را تعمیر نموده سپس بر روی شیب عمودی  تمرین یخنوردی نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۹ بهمن ماه ۱۳۹۶شرکت کنندگان آقا: محمدسنگین ابادی.شاهین نادری.علی میرانی

بیشتر بخوانید
پایانی دراماتیک برای تلاش صعود نانگاپاربات

 تلاش صعود زمستانی *نانگاپاربات که توسط الیزابت روول بانوی فرانسوی و تومک مکیویچ لهستانی تا ارتفاع ۷۴۰۰ صورت گرفته بود بعلت یخ زدگی اندامها و کور برفی تومک مکیویچ در روز جمعه ۲۶ ژانویه متوقف شد و تومک مکیویچ با کمک الیزابت روول همنوردش تا

بیشتر بخوانید