صعود به قله یوسف سیاه

مورخه ۲۲ دی ماه ۳ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم به قله یوسف سیاه صعود نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۲۱ و۲۲ دی ماه ۱۳۹۶شرکت کنندگان آقا: پدرام نعمتی، حسین عسگری شرکت کنندگان

بیشتر بخوانید