تمرین یخنوردی در آبشار سنگین آباد

۲۰دی ماه  2 تن از اعضای باشگاه قاجر در آبشار سنگین آباد تمرین یخنوردی نمودند آنها در طول هفته آبشاریخی سنگین را باز بینی و گرفتگی لوله ها را انجام دادند.

تاریخ اجرای برنامه: ۲۰ دی ماه ۱۳۹۶شرکت کنندگان آقا: علی

بیشتر بخوانید