مهر پاییزی

پاییز قروه

 پـائیز مــهری داشـت کـه بـــَر دل هـر خیـابان مـی نشست . .
پاییز خاطرات سه فصل را بر دوش می کشد….

روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه 

بیشتر بخوانید