روز شمار برنامه‌ی «برودپیک» از ۵ تیر تا ۳ مرداد

مسیر ایران با رنگ قرمز و مسیر عادی با رنگ سبز مشخص شده است
روز شمار برنامه‌ی «برودپیک» از ۵ تیر تا ۳ مرداد را در داستان کوه به قلم رامین شجاعی بخوانید

بیشتر بخوانید