تنها می روی

دستی تکان بده حالا که می رویدلتنگ می شوم تنها که می رویپیشانیت اگر خط خوردگی نداشتمی خواندمش که تو ، تو با که می روی!

روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید