شبمانی در قله بدر

مورخه ۱۸ تیر ماه ۱۹ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول در قله ۳۲۹۸ متری بدر در جتوب قروه شبمانی نمودند.

پناهگاه بدر

قله بدر

بیشتر بخوانید