شرایط کوهنوردی مناسب

اگر خیلی کوه نرفته اید و بی تجربه هستید، همینطوری و بدون آمادگی لازم، کوهنوردی را شروع نکنید. این کار برای خودش کلی حساب و کتاب دارد که قبلش باید آنها را بدانید. 
 
برای انجام یک کوهنوردی موفق باید از نظر جسمی شرایط خاصی

بیشتر بخوانید