پروژه ملی ۳۱ قله ۳۱ استان

تاریخ تنظیم لیست :  18 مرداد ۱۳۹
پروژه ملی ۳۱ قله ۳۱  استان
لیست زیر اسامی همنوردانی می باشد که 
به مفهوم صعود به بلندترین قله بلند هر استان کشور عزیزمان ایران را به اتمام رسانده اند و پروژه خود را به فدراسیون محترم تحویل

بیشتر بخوانید