صعودبه قله علم کوه از مسیر گرده آلمانها

مورخه ۲۸ مرداد طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول  2 تن از اعضای باشگاه قاجر به همراه ۳ تن از کوهنوردان سنندج و  سقز از مسیر گرده آلمانها به قله علم کوه صعود نمودند.

  

بیشتر بخوانید
صعودبه قلل الوند و کلاع لان در همدان

مورخه ۳۱ مرداد ۶ تن از اعضای باشگاه قاجر به قلل الوند و کلاغ لان در همدان صعود نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۳۰ و ۳۱ مرداد ۱۳۹۷شرکت کنندگان آقا: محمد میرانی. علی رضا آزادی، جواد عزیزیشرکت کنندگان خانم: بصیره

بیشتر بخوانید