صعود به قله سامان

مورخه ۱۸ اردیبهشت ۱۵تن از اعضای هیئت و گروه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم به قله سامان در جنوب قروه صعود نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵شرکت کنندگان آقا: طیب صالحی، فرهاد

بیشتر بخوانید
مزرعه پاک….

روابط عمومی گروه کوه نوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید