صعود به دماوند از جبهه شمال شرقی

مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه ۳ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر طیق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قله دماوند از جبهه شمال شرقی صعود نمودند.

بیشتر بخوانید