امداد و نجات در بهمن و بهمن زدگی

کمک های اولیه ودرمان مصدومان: کمکهای اولیه به مجموعه فعالیت ها واقداماتی که  بلافاصله به فردآسیب دیده یا مجروحان حادثه صورت می گیرد، تا از عواملی که زندگی و سلامت آنها را تهدید می کند ، جلوگیری کرده و از وخامت  آسیب ایجاد شده و

بیشتر بخوانید