بازدید از غار کتله خور در استان زنجان

مورخه ۲۱ آذر ۱۸ تن از اعضای انجمن دفاع از حقوق معلولین شهرستان قروه (گروه کوه نوردی باران) به همراه ۸ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر از غار کتله خود در استان زنجان بازدید نمودند.
کلیه افراد شرکت کننده در برنامه مهمان انجمن

بیشتر بخوانید