صعود زمستانی به قله بدر

۱۰ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم به ارتفاعات و قله بدر صعود نمودند 
ابتدا اعضا روز پنج شنبه ۱۹ دی ماه به پناهگاه بدر رفتند سپس دو نفر از اعضای قاجر به همراه  هفت تن از

بیشتر بخوانید