صعود به قله دروازه

مورخه ۳ شهریور ۴ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قله دروازه در جنوب قروه صعود نمودند.
دوتن از اعضا شب را در قله سپری نموده بودند.

قله دروازه

تاریخ اجرای برنامه: ۲

بیشتر بخوانید