حادثه در لنین

یکی از اعضای تیم ٢٣ نفره کوه نوردان ایرانی که در قالب گروه “سلام همنورد” عازم صعود به قله ٧١٣۴ متری “لنین” شده بودند، به دلیل آنچه که “عارضه قلبی” روایت شده، دچار حادثه شده است! 
بنا بر خبر رسیده؛ فرد حادثه دیده پزشک تیم

بیشتر بخوانید
گزارش تیم قاجر از خانتانگری

طی پیام ارسالی تیم قاجر، ساعت ۳:۳۰ بامداد پدرام حرکت خود را از کمپ ۳ خانتانگری آغاز و ساعت ۷:۳۰ صبح به وقت محلی به بیس کمپ خانتانگری بازگشته است.
تیم در صحت و سلامت کامل به سر میبرد.

پدرام بر فراز قله

بیشتر بخوانید