سلام بر بهار

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد
ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد
چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد
«حافظ»
روابط عمومی گروه کوه نوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید