بهار را باور کن…..

باز کن پنجره ها را که نسیم
روز میلاد اقاقی ها را
جشن میگیرد
و  بهاران را
باور کن
«فریدون مشیری»
روابط عمومی گروه کوه نوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید