صعود زمستانی به قلل قلوز و دروازه

مورخه ۱۲ دی ماه ۲۰ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر طبق برنامه شش ماهه دوم به قله قلوز با ارتفاع ۳۰۰۰ متر و قله دروازه با ارتفاع ۳۱۰۰متر در جنوب قروه صعود نمودند.
مسیر صعود این قلل از روستای سنگین آباد در ۸ کیلومتری

بیشتر بخوانید