کوهنوردان کردستانی در مسیر صعود قله های کمونیزم و کورژنفسکایا

دو تن از کوهنوردان استان کردستان (سید واسع سید موسوی و کاوان محمد زاده) جهت صعود قله های  کمونیزم و کورژنفسکایا
  دیروز ساعت ۱۰ با پرواز از مشهد سفر خود را به هیمالیای پامیر ( تاجیکستان )را آغاز نمودند .
 آرزوی سلامتی و

بیشتر بخوانید