تمرینات سنگنوردی در دیواره زرده سنگر

۹ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۱ بر روی دیواره زرده سنگر تمرینات سنگنوردی و یومارزنی نمودند.گزارش برنامه همراه با تصاویر  را در ادامه مطلب ببینید….
مسیرهای گشایش شده در دیواره

بیشتر بخوانید