صعود آبشارهای یخی منطقه خور

طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم باشگاه قاجر روز چهارشنبه ۴اسفند ۱۴۰۰سه نفر از اعضای باشگاه موفق‌ به صعود چند آبشاریخی در منطقه خور شدند.
اعضای شرکت کننده:
آقایان شاهین نادری، محمد ظاهری و رحمان مرادیانی (سرپرست)

بیشتر بخوانید
تلاش در ارتفاعات پریشان

طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم باشگاه قاجر مورخ بیست و نهم بهمن ماه ۱۴۰۰ تعداد دوازده نفر از اعضای باشگاه و دو نفر مهمان موفق به تلاش در ارتفاعات قله پریشان شدند.
اعضای شرکت کننده در برنامه:
آقایان چنگیز اردلان، مهدی معظمی،

بیشتر بخوانید
صعود به قله بدر و فرود با اسکی

مورخ بیست و ششم بهمن ماه ۱۴۰۰ آقای رحمان مرادیانی عضو باشگاه قاجر به همراه آقای یعقوب عزیزی موفق به صعود قله بدر و فرود توسط اسکی‌شدند.

بیشتر بخوانید
صعود به قلل بدر و وزیر

طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم باشگاه قاجر مورخ بیست و یکم بهمن ماه، یازده نفر از اعضای باشگاه قاجر موفق به صعود قله های بدر و پریشان شدند.

بیشتر بخوانید
صعود به قله یوسف سیاه

مورخ پانزدهم بهمن ۱۴۰۰ ، هفت نفر از اعضای باشگاه قاجر‌ موفق به صعود قله یوسف سیاه شدند.
نفرات شرکت کننده در برنامه:
آقایان شهرام نعمتی، علی جلالی، علیرضا میمنت آبادی، مهدی مهدی عراقی، محمد ظاهری، جواد اکبری و رحمان مرادیانی (سرپرست)

بیشتر بخوانید
صعود به قله پریشان

صعود به قله پریشان
مورخ هشتم بهمن ماه ۱۴۰۰ چهار نفر از اعضای باشگاه قاجر موفق به صعود قله پریشان شدند.
نفرات شرکت کننده در برنامه:
آقایان علی مفاخری، مهدی معظمی، مهمدس مهدی عراقی و علی الیاسی (سرپرست)
در این برنامه یک نفر مهمان

بیشتر بخوانید
صعود به قله پریشان کوچک

مورخه هشتم بهمن ماه ۱۴۰۰ در یک فوق برنامه دو نفر از اعضای باشگاه قاجر موفق به صعود قله پریشان کوچک  شدند.

 

نفرات شرکت کننده در برنامه:
آقایان شاهین نادری و رحمان مرادیان
 

بیشتر بخوانید
صعود به قله قلوز

طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم باشگاه قاجر، مورخه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۰، تعداد ۱۰ نفر از اعضای باشگاه قاجر موفق به صعود قله قلوز شدند.
نفرات شرکت کننده در برنامه:
اقایان شهرام نعمتی، محمد رضا جلالی، علیرضا میمنت ابادی، علی مفاخری، شاهین

بیشتر بخوانید
صعود به ارتفاعات قله دماوند

طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم باشگاه قاجر، مورخه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۰ سه تن از اعضای باشگاه قاجر به همراه یک نفر مهمان به ارتفاعات قله دماوند صعود کردند.
اعضای شرکت کننده در برنامه:
آقایان شهرام نعمتی، پدرام نعمتی، محمد ظاهری، یک نفر

بیشتر بخوانید
صعود به قلل بدر و وزیر

مورخه سوم دی ماه ۱۴۰۰ دو نفر از اعضای باشگاه قاجر موفق به صعود قلل بدر و وزیر گردیدند.
نفرات شرکت کننده در برنامه:
آقایان شهرام و پدرام نعمتی

بیشتر بخوانید