صعود ازمسیر تنوره به قله یوسف سیاه

مورخه ۹ مهرماه ۲ تن ازاعضای باشگاه قاجرطبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم  از مسیر تنوره به قله یوسف سیاه صعود نمودند.
در این برنامه  یک مهمان از باشگاه ئاسوی دهگلان شرکت داشتند.

اعضای شرکت کننده در برنامه آقایان:  محمد ظاهری و

بیشتر بخوانید
صعود به قله یوسف سیاه

مورخه ۹ مهر ماه ۴ تن ازاعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم به قله یوسف سیاه در جنوب قروه صعود نمودند.

اعضای شرکت کننده در برنامه آقایان: علیرضا میمنت آبادی-محمد میرانی و محمد رضا جلالی
بانوان: پروانه احمدی منصور
بیشتر بخوانید

نصب تابلو در قله قلوز

مورخه ۵ مهرماه آقای مهدی مهدی عراقی در یک فوق برنامه به قلل دروازه و قلوز صعود نموده و تابلوی قله قلوز را نصب کردند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب…

بیشتر بخوانید
صعود به قلل کوبری و یخچال

مورخه ۲ مهرماه ۳ تن ازاعضای باشگاه قاجر به همراه یک مهمان از قروه با گروه مادیسان سنندج در یک فوق برنامه به قلل کوبری و یخچال در استان همدان صعود نمودند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب…

قله کوبری با استان همدان

قله

بیشتر بخوانید
صعود به قله پریشان

مورخه ۱ و ۲ مهرماه ۱۸ تن ازاعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم به قله پریشان از مسیر آلپی- جبهه جنوبی و شمالی صعود نمودند.
دو رول جهت ثابت گذاری سیم بکسل توسط ۳ تن از سنگنوردان باشگاه در ابتدای قله

بیشتر بخوانید
صعود به قله پریشان ازمسیر تیغه شرقی

مورخه۱۹ شهریورماه ۳ تن از اعضای باشگاه قاجر به همراه مهمانی از باشگاه کوهنوردی ئاسوی دهگلان در یک فوق برنامه از تیغه شرقی به قله پریشان صعود نمودند.
 

شرکت کنندگان در برنامه آقایان: شهرام نعمتی، محمد میرانی، محمد ظاهری

بیشتر بخوانید
صعود به قله شعبان کچل ازمسیر شیروانه

مورخه ۱۹ شهریورماه آقای مهدی مهدی عراقی در یک فوق برنامه به قله شعبان کچل از مسیر شیروانه صعود نمودند.
 

بیشتر بخوانید
صعود به قله شعبان کچل

مورخه ۱۲ شهریور ماه ۳ تن ازاعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قله شعبان کچل در جنوب قروه صعود نمودند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب..

اعضای شرکت کننده اقایان: شهرام نعمتی- مهدی معظمی و علی الیاسی (سرپرست)

بیشتر بخوانید
صعود به قله خرسه ریه

مورخه ۵ شهریور ماه ۱۱ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قله خرسه ریه در جنوب قروه صعود نمودند.
در این برنامه ۳ مهمان حضور داشتند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب..

اعضای شرکت کننده در

بیشتر بخوانید
صعود به قلل بدر، وزیر، دروازه و قلوز

مورخه ۱۰ و ۱۱ شهریور ماه ۳ تن از اعضای باشگاه قاجر در یک فوق برنامه به قلل بدر، وزیر و قلوز صعود کرده و در قله بدر شبمانی نمودند.
در این برنامه یک مهمان حضور داشت.
گزارش برنامه در ادامه مطلب..

قله دروازه
بیشتر بخوانید