تمرین سنگنوردی در دیواره زرده سنگر

مورخه ۲۵ تیر ماه ۱۷تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول در دیواره زرده سنگر(روستای سنگین آباد) تمرین سنگوردی کردند.
این برنامه شامل تمرین صعود مصنوعی و طبیعی همراه با آموزش مبانی سنگنوردی بود و  تعدادی از اعضای آزمایشی باشگاه برای

بیشتر بخوانید
صعود به قلل الوند و کلاغ لان در همدان

مورخه ۱۸ تیر ماه ۵ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قلل کلاغ لان و الوند در همدان صعود نمودند.
در این برنامه ۴ مهمان حضور داشتند.

قله کلاغ لان

قله الوند
اعضای شرکت کننده در

بیشتر بخوانید