صعود به قله پریشان

مورخه ۸ فروردین ۲ تن از اعضای باشگاه قاجر به قله پریشان در جنوب قروه صعود نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۸ فروردین ۱۳۹۵شرکت کنندگان آقا: عل الیاسی، میلاد الیاسی

بیشتر بخوانید
صعود به قله قاجر

مورخه ۷ فروردین ماه ۱۳۹۷ دو تن از اعضای باشگاه قاجر به قله قاجر در جنوب قروه صعود نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۷ فروردین ۱۳۹۷شرکت کنندگان آقا: شهرام نعمتی، سینا ابراهیمی

بیشتر بخوانید