جمع آوری لوله های آبشار سنگین آباد

مورخه ۲۹ اسفند دو تن از اعضای باشگاه قاجر لوله های آبشار سنگبن آباد را که جهت یخنوردی گذاشته بودند، جمع آوری نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۲۹ اسفند ۱۳۹۶شرکت کنندگان آقا: شاهین نادری، رحمان مرادیانی

بیشتر بخوانید