صعود به قلل قلوز و دروازه

مورخه ۱ تیر ماه ۸ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قلل قلوز و دروازه صعود نمودند.
در این برنامه یک مهمان حضور داشت.
اعضای شرکت کننده در برنامه آقایان: علیرضا میمنت آبادی(مسئول فنی ) مهدی معظمی(سرپرست )،

بیشتر بخوانید