صعود به قلل بدر و وزیر

مورخه ۲۸ مرداد ماه ۲ تن از اعضای باشگاه قاجر در یک فوق برنامه به قلل بدر و وزیر در جنوب قروه صعود نمودند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب…

قله بدر

قله وزیر
اعضای شرکت کننده آقایان: مهدی معظمی و کورش دره وزمی(سرپرست)
بیشتر بخوانید

صعود به قله قلوز و دروازه

مورخه ۲۹ مرداد ماه ۳ تن از اعضای باشگاه قاجر در یک فوق برنامه به قله قلوز و دروازه در جنوب قروه صعود نمودند.
در این برنامه یک مهمان حضور داشت.
گزارش برنامه در ادامه مطلب…

قله دروازه

اعضای شرکت کننده در برنامه

بیشتر بخوانید
صعود بە قلە پریشان از مسیر جدید «شیوا»

مورخ ۲۶ مرداد ماه ۳ تن از اعضای باشگاه قاجر قروه در یک فوق برنامه از مسیری جدید به قله پریشان صعود نمودند و نام این مسیر را به نام  همنورد گرامی زنده یاد شیوا بیابانی، مسیر «شیوا» نامگذاری کردند.
خانم شیوا بیابانی عضو باشگاە

بیشتر بخوانید
پیمایش خط الراس سالداشه به قله بدر

مورخه ۲۶ مردادماه ۳ تن از اعضای باشگاه قاجر در یک فوق برنامه خط الراس سالداشه به قله بدر را پیمایش نمودند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب..

اعضای شرکت کننده آقایان:  محمد میرانی، محمدرضا جلالی و علیرضا میمنت آبادی

بیشتر بخوانید
صعود به قله علم کوه از مسیر گرده آلمانها یادواره سامان نعمتی

مورخه ۲ مرداد ماه مهشید الماسی عضو باشگاه قاجر قروه در یک فوق برنامه جهت گرامیداشت زنده یاد سامان نعمتی به قله علم کوه ازمسیر گرده آلمانها صعود کردند.

بیشتر بخوانید
صعود به قله دماوند بمناسبت زنده یادان سامان نعمتی و رامین سنگین آبادی

مورخه ۲۸ تیرماه ۲ تن از اعضای باشگاه قاجر در یک فوق برنامه صعود یکروزه به قله دماوندداشتند.
این صعود به مناسبت دومین سالگرد رامین سنگین آبادی وسیزدهمین سالگرد یار همیشگی نانگاپاربات سامان نعمتی بود.

مهدی مهدی عراقی و مازیار نعمتی

بیشتر بخوانید
صعود به قلل خلنو

مورخه ۱۱ تیر ماه خانم مهشید الماسی عضو باشگاه قاجر در یک فوق برنامه به قلل خلنو بزرگ، کوچک و برج خلنو صعود نمودند.
 

قله خلنو کوچک

قله خلنو بزرگ

قله برج خلنو
این صعود جهت گرامیداشت یاد و خاطره زنده

بیشتر بخوانید
پیمایش خط الراس نسار مایخان تا قله دروازه

مورخه ۱۱ تیر ماه دو تن ازاعضای باشگاه قاجر در یک فوق برنامه خط الراس نسار مایخان تا قله دروازه را پیمایش نمودند.
خط الراس نسار مایخان ار ابتدای روستای امین آباد حیاته بزرگ شروع می شود و شامل قلل : نسار مایخان-یال پشت ئاوایی-

بیشتر بخوانید
صعود به قله پریشان از مسیر آلپی

مورخه ۲۴ خرداد ماه ۳ تن ازاعضای باشگاه قاجر در یک فوق برنامه به قله پریشان ازمسیر آلپی و دهلیز جنوبی صعود نمودند.

آقایان: شهرام نعمتی- محمد رضا جلالی و مهدی معظمی

بیشتر بخوانید
مجموعه فعالیت باشگاه قاجر ازتاریخ ۱۳ الی ۱۶ خردادماه

مورخه ۱۳ الی ۱۶ خرداد ماه باشگاه قاجر در یک فوق برنامه فعالیتهای ذیل را انجام داده است:
۱۳ خرداد: صعود و شبمانی ۲ تیم به قله بدر
۱۴ خرداد: صعود ۲ تیم به قله بدر و پیمایش خطالراس بدر به پریشان و پیمایش خطالراس

بیشتر بخوانید