صعود یکی از دهلیزهای شمالی دیوارەی پریشان

 

مورخه ۱۹ آذر ماه ۲ تن از اعضای باشگاه قاجر موفق به صعود قله پریشان کوچک شدند.

نفرات شرکت‌کننده: رحمان مرادیانی و محمد ظاهری

گزارش کامل برنامه را در ادامه مطلب مطالعه فرمایید.

روز جمعە  ساعت شش صبح بە همراە رحمان مرادیانی از قروە حرکت کردە و ساعت هفت بە آخرین خانەباغ در دامنەی پریشان رسیدیم. از ماشین پیادە شدە و بلافاصلە بە سمت دیوارە حرکت کردیم. هدفمان صعود یکی،از دهلیزهای شمالی است کە از سالها پیش در آرزوی صعود زمستانی آن هستیم. پس از پناهگاە بە صورت تراورس بە سمت شرق حرکت را ادامە دادە و بعد از عبور از چند درە بە ابتدای دهلیز موردنظرمان رسیدیم. در زمان تراورس بە دهلیزهای مختلف نگاهی انداختە و متوجە شدیم کە به علت گرمای اخیر برف بالادست دیوارە آب شدە و همین مسٸلە باعث شدە بود کە داخل دهلیزها یخ مناسب و نسبتا قطوری تشکیل شود. با رسیدن بە ابتدای دهلیز، از همان ابتدا دست بە سنگ شدە و پس از دە متر صعود وارد قیف اصلی شدیم. ابهت دیوارە و چشم‌انداز مناظر اطراف ما را بە وجد آورد بود و سرمای داخل دهلیز را احساس نمیکردیم. باوجود اینکە داخل قیف برف نسبتا عمیقی وجود داشت، پیشروی بە سرعت خوبی صورت میگرفت. تمام حواس خود را جمع کردە و هر قدم کە برمیداشتیم بستر زیر برف را چک میکردیم کە مبادا یخ باشد و باعث سقوط بهمن یا خودمان بشود. در امتداد قیف به سه قسمت صخره‌ی عمودی برخورد کردیم که با تلاش و احتیاط فراوان از آنها صعود کردیم و درنهایت از قیف خارج شده و به روی خط‌الراس رسیدیم. بعد از استراحت کوتاهی از طریق تیغه‌ی شرقی به قله‌ی پریشان کوچک صعود کرده و از طریق مسیر آلپی بە سمت پناهگاه سرازیر شدیم. پس از رسیدن به پناهگاه مقداری غذا خورده و به سمت قروە بازگشتیم.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *