پیمایش خط الراس رشته کوه دنا

مورخه ۱۴ الی ۱۶ خرداد ۲ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول خط الراس دنا را پیمایش نمودند.

بیشتر بخوانید