تمرین یخنوردی در آبشار سنگین آباد

مورخه ۱۲ بهمن ماه ۲ تن از اعضای باشگاه قاجر لوله های دیواره یخی در آبشار سنگین آباد را تعمیر وسپس تمرین یخنوردی نمودند.

مسیر آبشار

تاریخ اجرای برنامه: ۱۲ بهمن ۱۳۹۶شرکت کنندگان آقا: رحمان مرادیانی،شاهین نادری

بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه کارشناسی حادثه ریزش بهمن در «کول‌جنو»

بنا براعلام بخش جستجو و نجات فدراسیون؛ این جلسه روز چهارشنبه ۱۸ بهمن در محل فدراسیون و باحضور بازماندگان حادثه از دو باشگاه آزادگان و پلنگ برفی، مسئولین هیئت استان و کارشناسان حوادث فدراسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی همچنین

بیشتر بخوانید