صعود به قله دروازه

مورخه ۳ دی ماه طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم ۴  تن از اعضای هیئت و گروه قاجر به قله دروازه در جنوب قروه صعود نمودند.
همچنین مورخه ۲ و ۳ دی ماه چندین برنامه دیگر به شرح ذیل اجرا شد:
قله پریشان و

بیشتر بخوانید